Home

Ulovfestet tilbakeholdsrett

Tilbakeholdsrett (også kjent som retensjonsrett) er den rett en kreditor har til å holde tilbake en formuesgjenstand som tilhører en annen som sikkerhet for et. Ulovfestet og lovfestet Tilbakeholdsrett er at kjøper holder tilbake hele eller deler av avtalt kjøpesum til sikkerhet for den mangel eller. Reglene som kommer til uttrykk i disse lovene kan imidlertid ses som enkeltstående utslag av en generell ulovfestet regel. Tilbakeholdsrett er klart mest.

2.4. Motregningsrett og tilbakeholdsrett . En bank vil ofte ikke bare være kreditor, banken vil også være skyldner for innskudd som kunden har gjort til banken I tillegg har håndverkere en ulovfestet tilbakeholdsrett. Dette kan for eksempel være et bilverksted som kan nekte å utlevere bilen før man har betalt regningen Rettsgrunnlaget kan være formell lov, ulovfestet rett eller avtale, omlevering, og reglene om tilbakeholdsrett, prisavslag, heving og erstatning.

Tilbakeholdsrett - Jusleksikon

NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, St. Hanshaugen og Bisle Til slutt skal jeg ta for meg om det finnes en ulovfestet regel om direktekrav på entrepriserettens område, og eventuelt hva innholdet av en slik regel vil være Politiet har en ulovfestet tilbakeholdsrett i penger de besitter, og som tilhører en utlending som skal uttransporteres

Jusinfo.no: Om tilbakeholdsrett

Rt. 1992 s. 1629 (Kunderegisterdommen): Spørsmålet for Høyesterett var om et elektronisk lagret kunderegister skulle anses som annet utstyr etter panteloven § 3. Passivitet som grunnlag for bortfall av krav, rettigheter og innsigelser i formueretten på ulovfestet grunnlag: Erik Monsen: Tilbakeholdsrett: Johan Giertsen 76 9.10 Oppdragsgivers tilbakeholdsrett.. 110 7.10.3 Advokater og jurister.. 77 9.10.1 Gjeldende rett. Ulovfestet objektivt ansvar i sjøretten 2017. 86 s. 489: Speditørens sikkerhetsretter - tilbakeholdsrett, panterett og realisasjonsadgang. Havneprosjektet:. 4.8 Tilbakeholdsrett - avhl. § 4-15 48 2.3 Ulovfestet rett Før avhendingsloven trådte i kraft var ikke kjøp og salg av fast eiendom lovregulert

Tilbakeholdsrett - Wikipedi

Ekstinksjonsrettslige prinsipper på ulovfestet grunnlag: Kan de tenkes brukt også her? Gods kjøpt, men ikke betalt - stansningsrett, evt. tilbakeholdsrett Ekstinksjonsrettslige prinsipper på ulovfestet grunnlag: Kan de tenkes brukt også her? tilbakeholdsrett. Kjl §§ 54(4), 61, deknl § 7-2, 7- Detensjonsrett er retten til å holde tilbake sin egen ytelse i et gjensidig bebyrdende kontraktsforhold så lenge ikke avtalemotparten leverer sin ytelse, eller. tolking av avtalerettens rettsregler innhold grunnprinsippene generelt inngåelse av avtaler fullmaktsforhold fullmaktstyper ugyldige avtaler avtalerett rettsli (Tidligere ulovfestet rett, se Rt 1979.1249 og Institusjonen kan likevel utøve tilbakeholdsrett eller foreta motregning for krav som er oppstått som følge.

-Rt. 2006 s. 1687 (Borttauing) (tilbakeholdsrett i borttauet bil) -Eksempel på ikke sedvanerett: Rt. 1994 s. 25 . -Ulovfestet: Ikke forankring i en lovteks Dersom kjøper gjør gjeldende tilbakeholdsrett, dessuten spredt i et stort antall lovverk og ellers i betydelig grad basert på ulovfestet rett notater fra studieguide videoer) for alle emnene notater juridisk metode lov og rett: kapittel juridisk metode rettskilder løse et juridisk problem: se de ulik Take a look at our interactive learning Mind Map about dynamisk tingsrett, or create your own Mind Map using our free cloud based Mind Map maker and mobile apps

Finansjuridisk 2.4. Motregningsrett og tilbakeholdsrett

Det er vanligvis krav om konneksitet for å utøve tilbakeholdsrett. Dette kan imidlertid fravikes i avtalevilkår, er primært ulovfestet Study 40 Kontraktsrett II flashcards from Torkel S. on StudyBlue Tilbakeholdsrett, fkjl. §20 for å dekke krav, men ikke begrenset til direkte tap Ulovfestet regel om objektivt erstatningsansvar for pengemangel

Husleietvistutvalget virker som en domstol i husleieforhold i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse Nemnda må ta stilling til om et forelå en tilbakeholdsrett på bakgrunn av avtale Etter rettspraksis gjelder et strengt ulovfestet uaktsomhetsansvar for. Toggle navigation BORA - UiB BORA. English; norsk; English . English; norsk; Login; Toggle navigatio Study 67 Obligasjonsrett Prinsippet om avtalefrihet eller kontraktsfrihet er et ulovfestet prinsipp om at enhver Tilbakeholdsrett er den rett en kreditor.

Når har kjøper eller selger tilbakeholdsrett? Fast eiendom og

 1. Dette er løsningen i forbrukerkjøpsloven og følger også av kontraktslovgivningen for øvrig samt ulovfestet inneholder ingen regler om tilbakeholdsrett
 2. Båtjuss Har du juridiske problemer i forbindelse med båtlivet? Båtmagasinet kan hjelpe deg. Advokat Pål Skarnes Jensen tar opp juridiske problemstillinger for.
 3. Etter gjeldende rett er det noe uklart hvorvidt revisor og regnskapsfører har tilbakeholdsrett i skyldnerens regnskaper og regnskapsmateriale, ulovfestet rett
 4. nelig kontraktsrett Kontraktbruddskrav Tilbakeholdsrett Kjl § 42, Fkjl § 20, Avhl § 4-
 5. Comments . Transcription . Tilstandsrapport ved salg av boli
 6. RETENSJONSRETT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 575 Leveringsfrist: 25. april 2012 Til sammen ord Innholdsfortegnelse 1 RETENSJONSRETTEN.

Fagbeskrivelse med pensum 3

 1. Poenget er snarere at en ulovfestet utvidet tilbakeholdsrett i dette tilfellet kunne gjøres gjeldende når annet ikke ble sagt i det avtaleforholdet som var.
 2. Kjøpsloven Tilbakeholdsrett, kontrollansvar, men ikke begrenset til direkte tap • Ulovfestet regel om objektivt erstatningsansvar for pengemangel
 3. Omgåelse av skattereglene-Nærmere om virkninger av ulovfestet gjennomskjæring. LE Hammerdal
 4. Redaktørstyrte norske medier har frivillig valgt å redigere etter reglene i Vær Varsom-plakaten, som er et ulovfestet bransjesamarbeid. Vi henviser til etablering av AS Nordens Nyheter i 1989 for å..

Det vil ikke bli gitt adgang til innflytting på messen i tilfeller der plassavgift ikke er betalt. Arrangøren har tilbakeholdsrett i utstilte båt(er) og/eller andre produkter for ubetalt plassavgift Slike enheter skal returneres til HPE uten tilbakeholdsrett eller heftelser slutten av låneperioden. HPE-CTDS01-00.3-NORWAY-July2018. • Support for maskinvare: Kompatible kabler og kontakter 2000 s. 679 (DNB).  Høyesteretts uttalelse: Det gjelder i utgangspunktet et strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere, men det er et visst spillerom før atferd som kan kritiseres.. Tilbakeholdsrett for redere og andre ble vurdert, knyttet til hvilken jurisdiksjon utstyret befant seg i. STRATEGISK RÅDGIVNING FOR GLOBALT SEISMIKKSELSKAP Globalt seismikkselskap med..

..gjeldsforhandling, omstøtelse, inndriving av krav, tvangsfullbyrdelse, næringseiendom, forsikring, eiendomsrett, jakt, fiske, tomtefeste, jordskifte, samboerforhold, tilbakeholdsrett, sjørett, fiskeri.. Høyesteretts flertall kom, etter en samlet vurdering, til at han nå måtte anses som eneeier av hytten på ulovfestet grunnlag. Han hadde foretatt rehabiliteringen helt for egen regning og hadde overtatt alle..

Finansjuridisk Enkeltforfølgende kreditor kan ikke påberope seg

Denne retten omtales gjerne som arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten er ulovfestet og bygger på en generell sedvane. Selv om det er den skriftlige arbeidsavtalen som Selger har tilbakeholdsrett i båt og innbetalte beløper til sikkerhet for alle krav etter kontrakten. Kjøpesummen oppgjøres på følgende . Når du skal inn på leiemarkedet, enten det gjelder bolig, hytte..

MR-2003-12: Forbrukerombudet - Østlandske Autoberging ANS

er et ulovfestet rettsprinsipp som springer ut av at det er arbeidsgiver som har behov for å tilsette noen i sin tjeneste, og som dermed legger premissene for arbeidsforholdet Når avisoppslagene begynte å treffe gata, hadde en ulovfestet velvilje ingen sjans. Høsten 1975 ble T med i NAFP. Han skulle komme til å spille en viktig rolle i gruppens arbeid Rettsregler utledes av lover, forskrifter, andre skriftlige rettskilder eller ulovfestet rett, men rettsregelen er ikke selve teksten. Rettsregelen er den regel man kommer frem til etter å ha gjort en juridisk tolking.. Utvidet tilbakeholdsrett for tollvesenet. Tollvesenet gis anledning til å holde tilbake varer i inntil ti dager der det er mistanke om krenkelser, mot tidligere fem dager. Der det foreligger en midlertidig forføyning..

:red_flag: God kunnskap om ulovfestede regler om tilbakeholdsrett (:one

- Ved uteblitt betaling har Utleier rett til å nekte Leietaker adgang til alle serviceytelser (tilbakeholdsrett), inntil alle forfalte beløp er betalt Henvendelse - spørsmål vedrørende ulovfestet forvaltningsprinsipp ..Kontraktsbrudd, uaktsomhet, objektivt ansvar, ulovfestet rett eller noen annen rettsregel som gjelder for programvaren.. Tvisten gjaldt spørsmålet om transportørens tilbakeholdsrett kunne gjøres gjeldende også for såkalte inkonnekse speditørkrav til fortrengsel for en konkurrerende varelagerpanthaver hvor pantet var tiltrådt Banken kan utøve tilbakeholdsrett (sperre skattetrekkskontoen) på samme vilkår som for motreg-ning. 7. Bankens kontroll Etter skattebetalingslovens § 5-12 har banken en selvstendig plikt til å hindre..

 1. Omgåelse av skattereglene-Nærmere om virkninger av ulovfestet gjennomskjæring‏
 2. 6.3 Til sikkerhet for riktig betaling har leverandøren tilbakeholdsrett i all bestillers eiendom som er i leverandørens besittelse, og har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav
 3. Reglene om rettsvern for rettigheter til og i fast eiendom finnes stort sett i tinglysingsloven (tgl.) av 1935. Noen spørsmålet blir regulert av ulovfestet rett

Helt spesielle situasjoner Eks: ulovfestet rett til å omgjøre vedtak, jfr. fvl. § 35,5 Eks: enkelte tilfeller av nødrett. 28. Domstolskontroll med forvaltningen -Prinsippet er ulovfestet, men har grunnlovs rang.. Motsøksmålet gjelder krav om erstatning for påført tap som følge av kontraktsmislighold og rettstridig utøvelse av tilbakeholdsrett. Sakens bakgrunn By Harald Sætermo15. desember 2015Kontraktsrettantesipert forfall, antesipert mislighold, erstatning, forventet kontraktsbrudd, heving, konkurs, lån, stansingsrett, tilbakeholdsrett For øvrig skal E-tjenestens oppgaver utføres innen-for rammen av den alminnelige lovgivning, admi-nistrative og militære instrukser samt ulovfestet rett

Sivilprosess. Arrest. Utlendingsloven. Utsendelse - UDIregelver

Profesjonelle kunder vil imidlertid motta rapporter om gjennomførte tjenester og annen viktig informasjon som ASCs retningslinjer for ordreutførelse og ASCs sikkerhetsrett eller tilbakeholdsrett i.. I forvaltningen er det et ulovfestet prinsipp om at like saker skal behandles likt. Usakelig forskjellsbehandling kan føre til at et vedtak blir regnet som ugyldig Dette gjelder erstatningsansvar både etter forurensningsloven, vannressursloven, naboloven og produktansvarsloven, så vel som etter ulovfestet rett. Som nevnt under pkt Arbeidsgivers rett til permittering av ansatte er ikke regulert i arbeidsmiljøloven, men har blitt utviklet gjennom tariffavtaler og såkalt ulovfestet rett. For de fleste større virksomheter som følger tariffavtale..

Oversikt over enkelte dommer i panterett Jussblogge

Spørsmål om ulovfestet objektivt erstatningsansvar ved bruk av spinningsykkel 1995 s. 1350 uttaler Høyesterett: «Det gjelder i utgangspunktet et strengt ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere

Lojalitetsplikten er ikke regulert i noe lovverk - men uttrykkelig slått fast i rettspraksis: det foreligger en alminnelig og ulovfestet lojalitet - og troskapsplikt i ansettelsesforholdet. - Alle skal arbeide på en.. Garantien gjelder kun for krav som oppdragsgiveren kan gjøre gjeldende i medhold av håndverkertjenesteloven, ikke for krav som følger av annen lovgivning eller ulovfestet rett

Ph.d.-kandidater ved Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet ..

dynamisk tingsrett Mind Map - goconqr

Obligasjonsrett - StudyBlu

populær: